فصلنامه علمي پژوهشي نفس آماده دريافت مقالات ارزشمند همكاران گرامي در زمينه هاي مرتبط با اهداف نشريه مي باشد 

  مشخصات نشريه
شماره استاندارد بين المللي پيايندها (چاپی): 4517-2322
شماره استاندارد بين المللی پيايندها (الکترونيکی): 8147-2423
شماره ثبت: 3631/124-27/12/87
صاحب امتياز: پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري

  پایگاه های نماینده کننده
  معرفي نشريه
نشريه نفس باد صبا اولين مجله علمی پژوهشی فارسی زبانی است که بصورت تخصصی به بيماريهای دستگاه تنفس انسان و علوم وابسته به آن مي پردازد. اين فصلنامه توسط مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بيماريهای ريوی بيمارستان دکتر مسيح دانشوری، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی انتشار می يابد. مخاطب اين نشريه كليه پرسنل خدمات آموزشي، پژوهشي، درماني و بهداشتي، بويژه متخصصين و فوق متخصصين رشته هاي تنفس و علوم مربوط به آن مي باشند.
  امور اداري
مدير مسئول و سردبير: دکتر محمد ورهرام
جانشین سردبیر: دكتر كيوان سعيدفر
امور فني: دکتر علیرضا محسنی،
مهندس مهدی الماس نيا
سازمانهای همکار
انجمن بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
انجمن پزشكان كودكان ايران
انجمن جراحان توراكس ايران
انجمن عفونی پزشکان کودکان ايران
انجمن علمي متخصص طب كار ايران

انجمن متخصصين ريه ايران
جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران
تماس با ما
آدرس: تهران، نياوران، دارآباد، پژوهشکده سل و بيماريهای ريوی، بيمارستان مسيح دانشوری، ساختمان کاخ، طبقه دوم
تلفن: 27122012 - 021
نمابر: 26109930 - 021

آدرس اينترنتی: http://nafasjournal.ir
پست الکترونيکی: office@nafasjournal.ir
جلد 3، شماره 2
تابستان 1395
جلد 2، شماره 4
زمستان 1394
جلد 2، شماره 3
پاييز 1394
جلد 2، شماره 2
تابستان 1394
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر