.: هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

دكتر شاهين آخوندزاده
دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب (نوروساينس)، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

دكتر ناصر اقدمی
پزشک، دکترای تخصصی (MD,PhD) ايمنی شناسی، پژوهشگاه رويان

دكتر مسعود امیري
دکترای تخصصی (PhD) اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دكتر محمدرضا بلورساز
فوق تخصص عفونی اطفال، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دكتر مسلم بهادري
فوق تخصص پاتولوژی قلب و ريه، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكي تهران

دکتر ساويز پژهان
فوق تخصص جراحی توراکس، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دكتر ميهن پورعبداله تنکابنی
متخصص پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دكتر حميدرضا جماعتی
فوق تخصص بيماری های ريه، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دكتر مريم حسن زاد
فوق تخصص ريه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دكتر سامان حسين خانی
دکترای تخصصی (PhD) بيوشيی، استاد دانشگاه تربيت مدرس

دكتر خسرو خواجه
دکترای تخصصی (PhD) بيوشيی، استاد دانشگاه تربيت مدرس

دکتر محمدرضا رئوفی

پزشک، دکترای تخصصی (MD,PhD) فيزيولوژی، دانشگاه تربيت مدرس

دکتر شراره سيفی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمدبهگام شادمهر
فوق تخصص جراحی توراکس، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دکتر بابک شریف کاشانی
متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دکتر ماکان صدر
پزشک، دکترای تخصصی (MD,PhD) آناتومی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دکتر پیام طبرسی

متخصص عفونی، فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مصطفی غفاری
متخصص طب کار، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر بهروز فرزانگان بیدگلی
متخصص بیهوشی، فلوشیپ مراقبت های ویژه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر پریسا فرنیا
دکترای تخصصی (PhD) میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دکتر مصطفی قانعی
فوق تخصص بیماری های ریه، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... الاعظم (عج(

دکتر جهانگير قربانی
متخصص گوش و حلق و بينی، فلوشيپ رينولوژی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مهندس مهدی کاظم پور ديزجی
کارشناس ارشد آمار زيستی، مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بيماریهای ريوی


دکتر شهرام کاهکويی
متخصص راديولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دکتر اردا کيانی
فوق تخصص بيماری های ريه، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دکتر بهرام محمد سلطانی
دکترای تخصصی (PhD) ژنتيک مولکولی، دانشگاه تربيت مدرس


دکتر محمدرضا مسجدی
فوق تخصص بيماری های ريه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

دکتر سيد عليرضا ناجی
دکترای تخصصی (PhD) ويروس شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دکتر علی اکبر ولايتی
فوق تخصص بيماری های عفونی کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دکتر سيد محمدرضا هاشميان
متخصص بيهوشی، فلوشيپ مراقبت های ويژه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی